JooMix - Joomla templates CMS Joomla Help

Banner

ema a bio

Ema Alihodžić Jašarović arhitekta i edukator, magistarsku tezu odbranila na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici iz oblasti teorije grada, na temu: Kretanje u repernom sistemu grada kao princip orijentacije. Voli gradove, i piše o njima. Od 2010. godine radi kao saradnik je u nastavi na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici. Motiviše je rad sa studentima, I zbog njih je tu. Zaljubljenik je u crtež.

Profesionalno iskustvo iz oblasti urbanističkog I arhitektonskog projektovanja stekla je u najvećoj mjeri učešćem na javnim konkursima, na kojima je sa timom više puta nagrađivana. Dobitnik je prve nagrade na Salonu urbanizma u Nišu 2015. godine u kategoriji realizacije, za projekat Trg od mozaika (2015), kao i specijalnim priznanjem na Balkanskom arhitektonskom Bijenalu u Beogradu (BAB2015.) I BAB 2017. godine za projekat vikend kuće House Chedo. Za svoje profesionalno sazrijevanje smatra važnim svoje rano učešće na Bijenalu arhitekture u Veneciji 2010. godine. Samostalno, i u timu, izlagala je na više domaćih i međunarodnih izložbi iz oblasti arhitekture i urbanizma. U ulozi mentora i organizatora na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici, radila je na nekoliko zapaženih studentskih domaćih i međunarodnih radionica, a sa pažnjom ističe projekat PIMP MY ROOF / Ravni krovovi kao novi društveni prostor grada, koji je na Drugom crnogorskom Salonu arhitekture 2016. godine dobio prvu nagradu u kategoriji istraživanje, kao i studiju: 2D Podgorica, Alternative City Mapping, koje se bavi vizuelnom identifikacijom grada. Višestruko dragocjeno iskustvo imala je kao mentor i organizator Arhitektonskog studentskog kongresa ex Jugoslavije 2011. godine I 2019. godine na temu ASK Karavan, ali kao I mentor na radionici I mapiranju grada ArchitourPg 2016.

Strastveno se bavi istraživanjem u okviru doktorata na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje promišlja dijagnozu izgubljenih identiteta grada, a posebno interesovanje pripada preispitivanju uloge arhitektonskog diskursa u konstruisanju socio – prostornog i vizuelnog identiteta, u okviru čega je objavila nekoliko radova u međunarodnim naučnim časopisima i konferencijama. Dio je autorskog tima nekoliko fakultetskih publikacija.

Od 2018.godine obavlja funkciju potpredsjednice Saveza arhitekata Crne Gore, i dio je njihovog zajedničkog kreativnog projekta - KOLEKTOR u brownfield lokaciji bivše fabrike Titex, koji je u protekloj godini zavrijedio pažnju javnosti i postao vodeći vaninstitucionalni kulturni centar grada. Takođe, u okviru SACG sa timom pokreće projekat MIKRO020, koji se bavi uređenjem urbanih džepova grada.

Možete je naći izolovanu u Kući Čedo koju je projektovala za svoj mali tim.

 


Ema Alihodžić Jašarović is an architect and educator,master thesis defended on Faculty if Architecture in Podgorica in field of theory of the city, on topic: Movement in check points system of the city as a principal of orientation. 

She loves cities, and writes about them.From 2010 works as a cooperator in class on Faculty for Architecture in Podgorica.

Work with students is motivating her, and she’s there because of them. She’s in love in drawing. 

Proffessional experience in field of urbanism and architectural projecting she achieved mostly by attending and partaking on public concourses, for which she was along with her team awarded many times.

She won first award on Urbanism salon in Nis in 2015 in category of realisation, for project “Mosaic square” (2015)  as well as a special recognition on Balcanic architectural Biennal in Belgrade(BAB2015). And BAB 2017. For priject of weekend house “House Chedo”.

For her proffessional growth she considers most relevant the early partaking on Biennal of architecture in Venice in 2010.

By herself and with the team ,she exposed her works on numerous domestic and international shows in field of architecture and urbanism.

As a mentor and organizator on Faculty of Architecture in Podgorica, she worked on several acknowledged student domestic and international workshopsand proudly she highlights a project PIMP MY ROOF / Flat roofs as a social space of the city, which has won a first award on Second montenegrin Salon of Architecture in 2016 in category of research, as well as studio:2D Podgorica, Alternative City Mapping, which works on visual identity of the city.

Multiple precioud experience she had as a mentor and organizator of Archtectural student congress of ex Yugoslavia in 2011. And in 2019th on topic ASK Karavan, but as well as a mentor on workshop and mapping the cityArchitourPG 2016.

She’s passionately working on research within PhD on Architectural faculty on University in Sarayevowhere she’s thinking about the diagnose of lost identities of city, and especially interests belongs to questioning the role of architectural discourse in constructing socio - space

Strastveno se baviistraživanjem u okvirudoktoratanaArhitektonskomfakultetuUniverziteta u Sarajevugdjepromišljadijagnozuizgubljenihidentitetagrada, a posebnointeresovanjepripadapreispitivanjuulogearhitektonskogdiskursa u konstruisanju socio – spatial and visual identity, within which she published several works in internationa science magazines and conferences. She’s a part of author team of few faculty publications. 

From 2018th she works kn function of vice president of Committee of architecture of Montenegro, and she is a part of their creative project  KOLEKTOR in brownfield location of ex fabric Titexwhich has been noticed last year by public and became one of leading non-institutional cultural city center. 

Also within SACG with her team she starts a project MIKRO020, which works on urban city pockets design.

You can find her isolated in House Cedo which she projected for her small team.