JooMix - Joomla templates CMS Joomla Help

Banner

nina p bio

Nina Perović je završila osnovne i specijalističke studije kompozicije na Muzičkoj akademiji na Cetinju u klasi profesora Žarka Mirkovića. Uporedo je studirala klavir: diplomirala je u klasi profesora Aleksandra Serdara, a specijalističke studije je završila u klasi profesora Vladimira Bočkarjova. Zahvaljujući stipendiji Basileus nastavila je studije kompozicije na Muzičkoj akademiji u Ljubljani, u klasi profesora Uroša Rojka, gdje je stekla diplomu Master. Doktorske studije kompozicije je završila u klasi profesora Srđana Hofmana na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Na Univerzitetu za muziku i izvođačke umjetsnoti u Gracu završila je i jednogosišnje stručno usavršavanje u klasi profesora Klausa Langa.

Redovno je angažovana kao saradnik u nastavi na predmetima Analiza muzičkog djela, Kontrapunkt i Aranžiranje na Muzičkoj akademiji na Cetinju, kao i gostujući profesor na predmetu Analiza muzičkog djela. U sklopu ovih angažmana stekla je i iskustvo kao saradnik na projektu ,,Identitetski elementi u crnogorskoj umjetničkoj muzici kao osnova za razvoj interkulturalnosti i multikulturalnosti”. U Muzičkoj školi ,,Vasa Pavić” bila je angažovana kao profesor klavira. Povremeno je angažovana kao klavirski saradnik u Crnogorskom simfonijskom orkestru. Komponovala je muziku za nekoliko pozorišnih predstava u saradnji sa Zetskim domom, Centrom za kulturu Tivat, Zagrebačkim kazalištem mladih, Gradskim pozorištem i Crnogorskim narodnim pozorištem.

U okviru stipendije Basileus za razmjenu stručnog osoblja Univerziteta Crne Gore provela je dva mjeseca na Muzičkoj akademiji u Ljubljani kao asistent iz predmeta Harmonija sa harmonskom analizom, a u okviru Erasmus stipendije održala je par predavanja i na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. U okviru međunarodnog festivala Unicum držala je predavanja o crnogorskoj muzici, kao i predavanja o srpskim i crnogorskim kompozitorima na Muzičkoj akademiji u Ljubljani.

Njene kompozicije izvođene su u prestižnim dvoranama poput dvorane Slovenske filharmonije (Ljubljana), dvorane Vatroslav Lisinski (Zagreb), Zadužbine Ilije M. Kolarca (Beograd), Nacionalnog teatra za operu i balet (Tirana), Crnogorskog narodnog pozorišta (Podgorica), na brojnim festivalima (festival A Tempo, Kotor Art, Mokranjčevi dani, Unicum, Sonic fest, Lasciar Vibrare…), kao i u mnogim evropskim državama (Italiji, Austriji, Mađarskoj, Njemačkoj, Švajcarskoj, Sloveniji). Usavršavala se na brojnim kursevima u inostranstvu (Donauešingen, Impuls, ISA...) kod renomiranih kompozitora poput Klausa Langa, Pitera Ablingera, Beata Furera, Dmitrija Kourliandskog, Vinka Globokara, Stefana Prinsa i drugih. Član je Odbora za muzičke umjetnosti u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti.


Nina Perović finishes her basic and specialization studies of composition on Music academy in Cetinje, in class of professor Zarko Mirkovic.

At the same time she also studied piano: graduated in class of proffessor Aleksandar Serdar, and master studies she finished in class of proffessor Vladimir Bockarjov.

Thanks to the Basileus scolarship she continued her composition studies on Music academy in Liublana,in class of proffessor Uros Rojk, where she acomplished a diploma for master PhD composition studies which she finished in class of proffessor Srdjan Hofman on Faculty of music arts in Belgrade.

On University for music and performance arts in Gratz she finished a one year of professional training in class of proffessor Klaus Lang.

She was regularly engaged as a cooperator in classes ‘Analysys of music act’ , ‘Counterpoint’ and ‘Arangement’ on Music academy in Cetinje, as well as a guest proffessor in class of ‘Analysys of music act’.

Based on these angagements she achieved experience as a cooperator on project “Identity elements in montenegrin music arts as a basic for development interculturalism and multiculturelism”.

In music school “Vasa Pavic” she was engaged as a piano proffessor.

Occasionaly she was engaged as a piano cooperator in Montenegrin symphony orchestra.

She composed music for several theater plays in cooperation with Royal theater Zetski dom, Center of culture Tivat, Zagreb Youth Theater, City theater and Montenegrin National theater.

With Basileus scolarahip for professional staff exchange of University of Montenegro she was two months on Music academy in Liublana as a assistant for Harmony with harmonic analysys class, and with Erasmus scolarship she lectured a few times in Zagreb Music academy.

Within international festival Unicum she maintained classes about montenegrin music, as well as classes about serbian and montenegrin composers on Music academy in Liublana.

Her compositions were played in prestige concert halls as Slovenic Philharmonic Building (Liublana), Vatrosav Lisinski Concert Hall (Zagreb), Ilija M. Kolarac Endowment (Belgrade), National Theater for Opera and Ballet (Tirana),Montenegrin National Theater (Podgorica), on numerous festivals (festival A Tempo, Kotor Art, Days of Mokranjac, Unicum, Sonic fest, Lasciar Vibrare etc.), as well as in many Europe states (Italy, Austria, Hungary, Germany, Switzerland, Slovenia).

She improved her proffessional skills on numerous courses abroad ( Donauesingen, Impuls, ISA etc.) with prestige composers as Claus Lang, Peter Ablinger, Beat Furrer, Dmitry Kourliandski, Vinko Globokar, Stefan Prins and many others.

She’s a member of Music art committee in Montenegrin academy of science and art.